Kia Electrifies the Future: Exciting Announcements at Kia EV Day!

kia ev day, kia, car,

Experience the future of sustainable mobility at Kia EV Day! Discover Kia’s latest EV models and innovations on October 12.